2017-05-23Etiskt råd

STHFs Etiska råd har till uppgift att vara rådgivande till enskilda tandhygienister och egna företagare som är medlemmar i STHF samt till lokalföreningar.
Om du i din yrkesutövning blir anmäld till Socialstyrelsen, kan Etiska rådet fungera som stöd och hjälp. Rådet kan också var behjälplig med att formulera svar till myndigheten.
Etiska rådet har också till uppgift att revidera och hålla de yrkesetiska reglerna aktuella.

Kontaktuppgifter till STHFs Etiska Råd

Tandhygienistens arbete måste präglas av ett etiskt förhållningssätt. STHFs yrkesetiska regler syftar till att:

  • medvetandegöra tandhygienisten om etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen.
  • garantera patienten ett värdigt och sakkunnigt bemötande. Det åligger legitimerad tandhygienist som är medlem i STHF att i sin yrkesutövning ständigt följa de etiska reglerna samt att verka för att kollegor efterlever dem.

Ladda ned STHFs Etiska regler & kommentarer, för leg. tandhygienister i förhållande till patient, yrke, allmänhet mfl

Om en patient känner sig felbehandlad eller upplever att tandhygienisten brustit i sina ålägganden finns möjlighet att få dessa klagomål prövade i HSAN. Detta kan upplevas både felaktigt och kränkande för tandhygienisten. 
Läs mer i dokumentet Om du blir anmäld i din yrkesutövning

För att garantera allmänheten en saklig upplysning av tandhygienistens verksamhet och för att upprätthålla en god och värdig anda har ett dokument Marknadsföring och sociala medier tagits fram som komplement till de Etiska Reglerna.