2017-04-20Remissyttrande

Nedan kan du fr o m år 2010 läsa STHFs svar på remisser;

2017

Angående remiss - Föreslag till ändring av Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2018. 

Angående remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

Remissvar på förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd

2016

Ett tandvårdsstöd till alla - fler starkare patienter SOU 2015:76 samt Tandvårds- och Läkemedelsverkets delredovisning Uppdraget att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvården

Remiss DS 2015:59 Särskild satsning på unga och äldres hälsa

Remissvar: Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
(SOU 2015:100)

STHFs remissyttrande  Samordningsnummer för asylsökande

Remissyttrande Tobaksutredningen

Remissyttrande Tandsköterskeutbildning

2015

Remissvar: Underhandsremiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning samt begäran om underlag för konsekvensutredning.

Remissvar på förslag till ändring av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets, TLVs, föreskrifter och allmänna råd, TLV 2008:1, om statligt tandvårdsstöd

Remissvar Socialdepartementet angående kompletterande förslag till Patientrörlighet inom EES Ds 2015:18 med diarienummer S2015/2347/FS

STHF synpunkter på förslag om ny Strålskyddslag 2015

Forskningspropositionen 2015

 

2014

Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och Läkemedelsverkets, TLVs föreskrifter och allmänna råd, TLV 2008:1, om statligt tandvårdsstöd

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet

Remissvar Tandsköterskeutbildning

Remissvar: Amalgam allmänna råd

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

2013

Remiss: Angående förslag till ändringar av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 1 september 2013

2012

Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd till den 1 januari 2013

Remiss: Förslag till föreskrift och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss: Angående remiss av utredningen Estetiska behandlingar - förslag till rättslig reglering m.m.

2011

Synpunkter från Sveriges Tandhygienisförening, STHF, på Nationella riktlinjer för vuxentandvårdden preliminära versionen av Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2010

Synpunkter på betänkandet Kompetens och Ansvar(SoU 2010:65) från Sveriges Tandhygienistförening, STHF

Remiss - Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete samt tillhörande konsekvensutredning
Dnr 00-7272/2009

Remiss - Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om tandvårdsstöd (omtryck i TLVFS 2010:2)

Remiss - Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Remiss - Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader ? även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)

Synpunkter på - förslag till kontrollplan för 2012, Försäkringskassan

STHFs brev till regeringens äldresamordnare

2010

Synpunkter från Sveriges Tandhygienistförening, STHF, på förslag ändring av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd(TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1)