2014-02-26Utvärdering av tandhygienistutbildningarna

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av de odontologiska utbildningarna har idag (26 februari 2014) offentliggjorts.

Av landets sju tandhygienistutbildningar, bedöms Kristianstad, Jönköping, Malmö och Umeå ha hög kvalitet medan övriga tre utbildningar, Göteborg, Karlstad och Karolinska Institutet har bristande kvalitet och måste förbättras.

När det gäller kandidatexamen i oral hälsa, odontologisk profylaktik och oral hälsovetenskap,  har alla lärosäten som har denna examen, fått hög eller mycket hög kvalitet. Avseende tandhygienistexamen är det enstaka mål som bedömts ha bristande kvalitet vid några lärosäten

Utvärderingen har framförallt fokuserat på måluppfyllelsen av ett antal examensmål genom att granska självständiga arbeten.

Utbildningarna har även fått lämna in en skriftlig självvärdering för hur målen i yrkes- respektive kandidatexamen uppfylls och examineras. Detta har även följts upp med intervjuer av lärare och studenter på respektive lärosäte.

Det samlade omdömet om hur väl en utbildning uppfyller examensmålen för yrkes- respektive kandidatexamen ges enligt en tre-gradig skala: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet.

En utbildning får det samlade omdömet Bristande kvalitet även om bara ett av de utvärderade examensmålen har bristande måluppfyllelse.  Om en utbildning bedöms ha Bristande kvalitet sker en uppföljning inom ett år.