2015-01-27UKÄs analys visar fördel med förlängd tandhygienistutbildning

Riksdagens beslut att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag på en tandhygienistutbildning som omfattar 180 högskolepoäng togs i december 2013. Regeringen gav därefter Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i uppdrag att utreda för- och nackdelar för studenterna, arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten.

UKÄs rapport och analys visar att fördelarna med en förlängning av tandhygienistutbildningen klart överväger nackdelarna. Rapporten pekar främst på den stora förändring som yrket genomgått och alltjämt gör. De krav som ställs på en legitimerad tandhygienist kan inte mötas inom en utbildning som omfattar 120 högskolepoäng menar UKÄ.

- STHF är naturligtvis inte överraskade av vad UKÄ har kommit fram till, men mycket nöjd med att det så tydligt framkom att det samlade tandvårdssverige står enade i synen på vikten av en förstärkt utbildning som motsvarar tandvårdens krav, idag och i framtiden, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom

När rapporten hamnar på Utbildningsdepartementets bord räknar STHF med att man skyndsamt tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram underlag för hur en tandhygienistutbildning omfattande 180 högskolepoäng ska se ut. STHF tillsammans med den kompetens och erfarenhet som finns på lärosätena är beredda att delta i det arbetet. 

Riksdagens beslut att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag på en tandhygienistutbildning som omfattar 180 högskolepoäng togs i december 2013