2014-05-28Onödigt med ytterligare analys om förlängd tandhygienistutbildning

- Det är väldigt märkligt att regeringen inte accepterar riksdagsmajoritetens beslut om att göra utbildningen till tandhygienister treårig, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott ett uttalande.

Istället för att genomföra riksdagens beslut börjar man utreda frågan på nytt och ger Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera för- och nackdelar av en förlängning. -Detta är enligt min mening onödigt, säger Hallengren och fortsätter; Riksdagens beslut om förlängning av utbildningen till tre år togs i december 2013 och var mycket väl utrett. En förlängning har föreslagits från flera håll:
• Socialstyrelsen menar att en förlängning till tre år av grundutbildningen gör tandhygienisterna bättre rustade för ett livslångt lärande inom yrket.
• Högskoleverket har påpekat att den nuvarande utbildningen svårligen kan uppnå högskolemässig nivå. Myndigheten menar att den bör ses över med hänsyn till innehållet i den yrkesmässiga delen och anknytningen till övriga tandvårdsutbildningar.
• Den så kallade Behörighetsutredningen har föreslagit att utbildningen ska förlängas från två till tre år och att Högskoleverket ska få i uppdrag att utforma förslag till en ny examensbeskrivning.

- Jag anser att regeringens hantering av detta är en ren obstruktion. Regeringspartierna var emot det beslut om förlängning som togs i riksdagen men regeringen måste ändå respektera riksdagens beslut, avslutar Lena Hallengren.