2015-12-01Ny lag för kroppsbehandlingar

I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde i samband med kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling.

För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård - så beslutade regeringen att tillsätta en utredning. Utredningen antog namnet Skönhetsutredningen. 

I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Injektioner, kirurgiska behandlingar, laserbehandlingar och tatueringar för att förändra sitt utseende är en konsumenttjänst. Den skyddas inte av hälso- och sjukvårdens regelverk i och med att det inte är en medicinsk åkomma.

Eva Nilsson Bågenholm, som leder Skönhetsutredningen, föreslår en ny lag som ska stärka konsumentens skydd genom att högre krav ställs på den som utför behandlingen.

- Med en ny lag får samhället ökad kontroll över skönhetsbranschen och det blir lättare för konsumenten att hävda sina rättigheter vid en eventuell tvist, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Utredningen föreslår att

  • en ny lag om kroppsbehandlingar införs
  • tillståndsplikt införs för de verksamheter som erbjuder kroppsbehandling,
  • ett nationellt register upprättas över verksamheterna,
  • injektioner endast får utföras av legitimerade läkare, tandläkare, sjuksköterskor och tandhygienister
  • kommunen och Inspektionen för vård och omsorg blir tillsynsmyndigheter

Eva Nilsson Bågenholm föreslår också en webb med oberoende information som stärker den enskildas skydd. Hon pekar på att det ligger i samhällets intresse att konsumenter av kroppsbehandlingar är välinformerade, eftersom eventuella komplikationer kan belasta den offentliga hälso- och sjukvården.

Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd SOU 2015:100