2012-11-05Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att samverka om behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården. De nya rekommendationerna har tagits fram tillsammans med nationella medicinska och odontologiska experter.

Syftet med antibiotikaprofylax i tandvården är dels att förhindra lokala infektioner efter ingrepp, dels att förhindra allvarliga infektioner hos riskpatienter. De flesta individer behöver inte antibiotikaprofylax i samband med tandbehandling. Antibiotika ska bara ges i förebyggande syfte när nytta har visats eller när samsyn råder om en sådan användning.

Sammanfattning av rekommendationerna:

  • God egenvård - och vid behov regelbundna professionella tandrengöringar av tandläkare/tandhygienist - är av avgörande betydelse för att minska risken för lokala infektioner och infektioner som sprids via blodet hos riskpatienter.
  • Infektionssanering i munhålan ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför kraftigt ökad risk för lokala infektioner och infektioner som sprids via blodet.
  • Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal situationer och rekommenderas endast till definierade riskpatienter, väsentligen de med gravt nedsatt infektionsförsvar och vid ett fåtal odontologiska ingrepp.
  • Det är den sammanvägda bedömningen av patientens samtliga odontologiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig eller inte.

 Rekommendation för antibiotikaprofylax i tandvården