2015-10-09Effekten av uppsökande tandvård

Uppsökande tandvård till personer med långvarigt omsorgsberoende innebär att tandvårdspersonal uppsöker individen i hemmet eller på särskilda boenden. Insatserna består av kostnadsfri bedömning av munhälsan, undervisning i munhälsa och/eller att ge nödvändig tandvård till sjukvårdstaxa. 

Landstingen har lagstadgat ansvar och skyldighet att ombesörja sådan uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Vad är effekten av uppsökande tandvård för personer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende? Frågan är ställd till SBUs Upplysningstjänst.

Svar (sammanfatting);
Effekten av uppsökande tandvård skulle kunna mätas som bättre tandhälsa, kvalitativt upplevd förbättring av munhälsan eller med mått som avser effekten på den allmänna hälsan.

Inga studier som redovisade mått på förbättring av tandhälsan kunde identifieras. Studier som inkluderade yngre individer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende kunde inte heller identifieras. Studier av möjligt intresse som belyser närliggande problem och effekter av tandvård hos omsorgsberoende har redovisats i svaret.  

Läs mer på www.sbu.se