2014-10-28Bristande utbildning i strålskydd hos svensk vårdpersonal

Svenska vårdutbildningar ger inte tillräckligt goda kunskaper i strålskydd. Det visar en utredning som gjorts på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Exempelvis saknas separata kurser i strålskydd i grundutbildningen för både läkare och tandläkare. Utbildningarna för sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor uppfyller däremot kraven.

– Högskoleförordningens examensbeskrivningar för läkare, tandläkare, specialistsjuksköterskor och tandhygienister bör innehålla konkreta lärandemål som rör medicinska bestrålningar, säger Britt-Marie Danestig.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.