Aktuellt

Under denna rubrik finner du aktuella notiser som berör tandhygienistens yrkesområde. Se menyrad här intill.

 • 2017-06-20 Reducerad avgift för föräldraledig medlem

  Under senare år har önskemål framförts från STHFs medlemmar om en reducerad medlemsavgift under föräldraledighet.

 • 2017-06-15 Stopp för missbruk av statligt tandvårdsstöd

  Försäkringskassan har gjort en översyn av myndighetens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd.

 • 2017-06-12 Tandhygienistprogram startar i Skövde

  Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen är i en avsiktsförklaring överens om att starta utbildningen i Skövde.

 • 2017-06-01 Ny examensordning

  Den första delen i arbetet med att utforma en ny examensordning omfattande 180 högskolepoäng (hp) är nu avslutad. 

 • 2017-05-17 Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

  Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar, visar en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University,  där tandläkare Johanna Norderyd har undersökt de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

 • 2017-05-05 Duraphat ingår i högkostnadsskyddet

  Duraphat 5 mg natriumfluorid per gram tandkräm för förebyggande behandling av karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med förhöjd risk för upprepade kariesangrepp i tandkrona och/eller tandrötter, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 april 2017.

 • 2017-04-20 Fortsatt stora skillnader i hälsa

  Hälsoskillnaderna mellan personer som har hög respektive låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora i Sverige, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • 2017-04-06 Pia Andersson tilldelas årets Sture Nyman stipendium

  Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till minne av professor Sture Nyman tillkännagavs vid årets TandhygienistDagar, som genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg den 2-4 april.

 • 2017-03-27 Lönepåslag för tandhygienister i Region Norrbotten

  Grattis tandhygienister Norrbotten, ett idogt lokalt fackligt arbete har gett resultat. Alla legitimerade tandhygienister i Region Norrbotten får ett extra lönepåslag på 1433 kronor per månad från 1 april, utöver den ordinarie lönerevisionen.

   

   

 • 2017-02-28 Tandhygienister och läkare ökar snabbast

  Yrkesgrupperna i vården växer olika fort, och skillnaderna ökar. På fem år har läkarna blivit tio procent fler i förhållande till befolkningen, samtidigt som specialistsjuksköterskorna har blivit sju procent färre. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning.

 • 2017-02-23 Fusk och slarv med tandvårdsstödet ska upptäckas fortare

  Försäkringskassan ska få det lättare att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen. Det föreslås i en lagrådsremiss regeringen beslutade om i dag.

 • 2017-01-26 STHFs kongress 2017

  Sveriges Tandhygienistförening, STHF håller kongress på Svenska Mässan i Göteborg, lördagen den 1 april och söndagen den 2 april 2017.

 • 2017-01-02 Nya medlemsavgifter i STHF

  Sveriges Tandhygienistförening, STHF har beslutat att höja medlemsavgiften 2017 för samtliga medlemmar fr.o.m. 17 01 01.

 • 2016-12-23 Unikt samarbete mellan Malmö högskola och Region Halland

  Hälsa för hela människan står i fokus när Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och Region Halland tecknar samverkansavtal för att långsiktigt samarbeta kring strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor.

 • 2016-12-19 Möjlighet att påverka arbetet viktigt

  Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstudenter när de väljer arbetsgivare, enligt en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Praktikertjänst.

 • 2016-12-02 Priset på tandvård ska kunna jämföras

   

  Regeringen har beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. 

 • 2016-11-17 Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  Idag går tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, dietister och biståndsbedömare ut med ett gemensamt handlingsprogram för att visa hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa.

 • 2016-11-10 STHF deltager i referensgrupp för arbetet med ny tandhygienistexamen

  Utbildningsdepartementet har med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2013 om treårig tandhygienistutbildning, inbjudit STHF att delta i en referensgrupp med uppgift att ta fram en examensbeskrivning.

 • 2016-10-22 Kommentar; Sacos studie över akademikernas livslöner

  - Sacos analys beskriver på ett tydligt sätt de problem som de medellånga högskoleutbildningarna har fastnat i, dvs en svag löneökning med begränsad lönespridning som slår hårt på utfallet av livslönen för kvinnodominerade yrken inom företrädesvis kommuner och landsting

 • 2016-10-12 Förlängning av tandhygienistutbildningen – en komplex fråga?

  Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson har idag åter svarat på en fråga i riksdagen från riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) om en förlängning av tandhygienistutbildningen.

 • 2016-09-16 Budgetsatsning på tandvård för äldre

  I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år. 

 • 2016-08-16 Därför ska vi fortsätta med tandtråd

  Under många år har rekommendationen från tandhygienister och övriga tandvården världen över varit att använda tandtråd. Nyligen har media basunerat ut att tandtråd inte gör någon nytta.

 • 2016-06-17 Bättre kunskap om barn och ungas tandhälsa

  Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.

 • 2016-05-20 Folktandvården presenterar unikt odontologiskt bokslut

  Som första tandvårdsorganisation presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Bokslutet beskriver verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv och ska fungera som underlag för satsningar inför framtiden.

 • 2016-05-04 Det stora antalet asylsökande har påverkat vård och tandvård

  Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri.

 • 2016-04-19 Göteborgs universitet fortsatt i världstoppen inom odontologisk forskning

  Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet hamnar totalt sett på femte plats på en rankinglista över odontologiska lärosäten i världen.

 • 2016-04-03 Skriv rätt intyg för tandvårdsstöd

  Glöm inte munhälsan! I en debattartikel på lakartidningen.se skriver bl a Marie Sand, ledamot i STHF att läkare bör fråga patienten om munhälsa och skriva ut intyg för extra tandvårdsstöd till den som är berättigad.

 • 2016-03-04 Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

  En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012.

 • 2016-02-12 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

  Vem får göra vad i sjukvården? Uppdrag till Socialstyrelsen att komplettera och sprida information

 • 2016-02-09 ”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

  Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakområdet (ANDT). I skrivelsen redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för ANDT-politiken.

 • 2015-12-08 Förutsättning för obligatoriska riktlinjer utreds

  Syftet med utredningen är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män, tillsätter regeringen en utredare som ska överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås.

 • 2015-12-01 Ny lag för kroppsbehandlingar

  I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde i samband med kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

 • 2015-10-09 Effekten av uppsökande tandvård

  Vad är effekten av uppsökande tandvård för personer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende?

 • 2015-09-30 Förtydligande kring åldersbestämning med hjälp av röntgen

  Röntgen för att bestämma en persons ålder ska bara användas om det är en del i en medicinsk helhetsbedömning och endast om en läkare eller tandläkare bedömt att undersökning kan tillföra fakta som påverkar åldersbedömningen.

 • 2015-08-27 Respektlöst om onödiga förlängningar av grundutbildningar

 • 2015-05-13 Utbildningar få nu godkänt av UKÄ

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gav förra året tandläkarutbildningarna vid Malmö högskola och Karolinska institutet omdömet bristande kvalitet och ifrågasatte skolornas tillstånd att utfärda examen. Skolorna fick till februari i år på sig att komma tillrätta med bristerna.

 • 2015-01-27 UKÄs analys visar fördel med förlängd tandhygienistutbildning

  - STHF är naturligtvis inte överraskade av vad UKÄ har kommit fram till men mycket nöjd med att det så tydligt framkom att det samlade tandvårdssverige står enade i synen på vikten av en förstärkt utbildning som motsvarar tandvårdens krav, idag och i framtiden, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom

 • 2012-09-24 Beteendemedicinsk prevention och behandling – konsensuskonferens

  Den 17-18 oktober hölls en konsensuskonferens i Stockholm vars mål var att skapa en gemensam bild om hur åtgärden "beteendemedicinsk prevention och behandling" från tandvårdsriktlinjerna ska tolkas och användas.

 • 2014-10-28 Bristande utbildning i strålskydd hos svensk vårdpersonal

  Svenska vårdutbildningar ger inte tillräckligt goda kunskaper i strålskydd. Det visar en utredning som gjorts på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 • 2012-11-05 Nationell rekommendation om antibiotikaprofylax i tandvården

  Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att samverka om behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården. De nya rekommendationerna har tagits fram tillsammans med nationella medicinska och odontologiska experter.

 • 2011-05-09 Nationella riktlinjer för vuxentandvården

  Socialstyrelsen publicerade den 10 maj  de nya riktlinjerna för vuxentandvården.

 • 2013-01-16 Nya regler för tandblekning

  På förekommen anledning publiceras här Socialstyrelsens regler och Läkemedelsverkets föreskrifter som gäller för tandblekningsprodukter fr o m 31 oktober 2012.

 • 2014-02-21 Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

  Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner.

 • 2014-05-28 Onödigt med ytterligare analys om förlängd tandhygienistutbildning

  - Det är väldigt märkligt att regeringen inte accepterar riksdagsmajoritetens beslut om att göra utbildningen till tandhygienister treårig, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott ett uttalande.

 • 2013-11-25 Vårdprofessionernas syn på begreppet ”Vård som inte kan anstå”

  Vårdprofessionerna har gemensamt presenterat sin syn på begreppet ”vård som inte kan anstå”. Ett klargörande som inte står i strid med vårdpersonalens yrkesetik eller mänskliga rättigheter och som inte heller förutsätter att nya prioriteringsgrupper eller principer införs.

 • 2014-02-26 Utvärdering av tandhygienistutbildningarna

  Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av de odontologiska utbildningarna har idag (26 februari 2014) offentliggjorts.

 • 2013-12-17 Äntligen – beslut om förlängd tandhygienistutbildning

  Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag.

 • 2011-06-21 Momspliktig försäljning av tandvårdsprodukter

  Till såväl STHFs kansli som till etiska rådet har frågan ställts angående momspliktighet vid försäljning av tandvårdsprodukter.